Horse

Info till stoägare

Vid avel med knabstrupperhästar i Sverige gäller hädanefter Knabstrupperforeningen for Danmark, KNN:s regler. Vid oklarheter ska alltid KNN kontaktas. Nedan följer en sammanfattning på svenska.

Knabstrupperston från den svenska Riksstamboken med SKN-nummer infördes 2012 i den danska stamboken och jämställs därför med kårade danska ston, dessa är också införda i Hestedata. För övriga ston måste kopia på hästpass samt ägaruppgifter skickas till Videncentret for Landbrug, Heste för införande i Hestedata. Detta görs i samband med betäckningen.

Införande av häst i Hestedata är avgiftsbelagt.

Hästar som ej används i avel

Svenskregistrerade knabstrupperhästar som inte används i avel går att föra in i Hestedata. Det är upp till varje enskild hästägare om man vill göra det.

Kopia på hästpasset med ägaruppgifter skickas till Videncentret for Landbrug, Heste, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N, Danmark.
Ange att hästen ska föras in i Hestedata. När hästen är registrerad i Hestedata kan även ägarbyten införas.
Införande av häst i Hestedata och ägarbyten är avgiftsbelagda.

Jordbruksverket har på förfrågan ännu inte svarat på hur ägarbyten av hästar registrerade bara i det svenska knabstrupperregistret ska hanteras.

Information till ägare av knabstrupperston som ska gå i avel 2014
 • Kontrollera att den tänkta hingsten finns med på KNNs hingstelista för innevarande år.
 • Videncentret for Landbrug, avdelning heste skickar ut kvittering av betäckning samt dokument för nästa års fölanmälan enligt de rapporter hingsthållaren har skickat in.
 • Fölanmälan ska skickas in senast 40 dagar efter fölning. Observera att ägaren själv även ska fylla i konturdiagram och färg.
 • Därefter får uppfödaren ett nytt utskick med blanketter för ID-kontroll och chipmärkning. Observera att hårrotsprov för DNA-test också ska tas. För föl födda utanför Danmark är DNA-typning mot fader och moder obligatoriskt. Om modern inte är DNA-testad görs detta lämpligen samtidigt.

Allt ovanstående får utföras av veterinär eller godkänd svensk ID-kontrollant från SH:s lista.

 • Pass utfärdas då ovanstående har skickats in och DNA-typningen är klar.
 • Uppfödaren av fölet får två olika fakturor, en för registreringen efter fölanmälan och en för själva passet.

Det är inte ett krav att ett knabstruppersto ska vara kårat/premierat men det rekommenderas då avkommor efter ett icke kårat/premierat sto inte får högsta status i stamboken. Stoet kan visserligen kåras i efterhand men det finns en risk att hon inte längre är i livet då det plötsligt blir aktuellt att kåra avkomman.

Info till hingstägare

Vid avel med knabstrupperhästar i Sverige gäller hädanefter Knabstrupperforeningen for Danmark, KNN:s regler. Vid oklarheter ska alltid KNN kontaktas.

I Danmark registreras alla hästar i en gemensam hästdatabas som kallas Hestedata. Införande av häst i databasen är avgiftsbelagd.

Nedan följer en sammanfattning på svenska.

Information till ägare/hingsthållare av knabstrupperhingstar som ska gå i avel 2014:

Informationen gäller för nedanstående hingstar
(Med kåring avses avelsvärdering i dansk regi, enligt danska regler. Med premiering avses avelsvärdering enligt de tidigare svenska reglerna.)

 • Knabstrupperhingstar som är färdigpremierade (inkl bruksprov) i Sverige och införda i den svenska Riksstamboken med ett SKN-nummer fördes 2012 in i den danska stamboken och jämställs med färdigkårade danska knabstrupperhingstar med KNN-nummer.
 • Färdigkårade knabstrupperhingstar med KNN-nummer.
 • Knabstrupperhingstar med 1-årigt avelsgodkännande från kåring.

Någon svensk hingstlicens finns inte längre, istället meddelas KNN att hingsten ska föras upp på hingstlistan. Hur ni gör hittas här; http://www.bricksite.com/knabstrupper/hingsteliste

 

Ett danskt betäckningsblock ska användas för att registrera betäckningarna i. Detta köps via Videncentrets for Landbrugs nätbutik och hittas här; http://netbutikken.vfl.dk/products/productlist.aspx?searchtext=51103

OBS! om hingsten inte är införd på hingstelistan så kan eventuella avkommor inte registreras via KNN i Danmark.

 

Vid betäckning gäller lite andra rutiner jämfört med vad som tidigare gällde i Sverige. Varje sto ska rapporteras senast 14 dagar efter första betäckningstillfället. Antingen skickas blanketterna per vanlig post till; Videncentret for Landbrug, Heste, Agro Food Park 15

DK-8200 Aarhus N, Danmark eller så skannas de in och skickas per e-post till någon medarbetare på Videncentrets hästavdelning, hittas här; http://www.vfl.dk/Afdelinger/Heste/Medarbejdere/Heste.htm

 

Ytterligare kompletterande blankett kan behöva skickas in senare under säsongen om tex ombetäckningar har skett, dräktighetsundersökningar utförts osv. Det finns instruktioner i betäckningsblocket.

 

Videncentret for Landbrug, avd Heste skickar ut löpande kvitteringar och fakturor.

 

I de fall avkommorna inte blir renrasiga knabstrupperhästar finns möjligheten att istället registrera fölen hos Svenska Hästavelsförbundet.

Inkorsning

Om ett knabstruppersto betäcks med hingst av godkänd inkorsningsras gäller följande;
 • Hingsten ska vara godkänd enligt rasvisa krav inom sin ras och uppfylla färgbestämmelserna i KNN:s regler.
 • Hingsten ska finnas upplagd i Hestedata och ligger den inte redan där så åligger det stoägaren att ordna detta.
 • Hingstens DNA-typningsresultat ska medfölja till Hestedata.
 • Om dansk betäckningsrapport inte finns ska den svenska betäckningsrapporten kopieras och skickas till Videncentret for Landbrug för inrapportering.
 • Senast 1 november betäckningsåret ska användandet av hingsten meddelas KNN. Denna dispensansökan görs genom en särskild blankett; OBS! Vi rekommenderar att denna ansökan görs före betäckningen så att allt är godkänt och klart redan då.

Både införande i Hestedata och dispensansökan är avgiftsbelagda.

 
Om ett sto av godkänd inkorsningsras ska betäckas av en godkänd knabstrupperhingst gäller följande;
 • Stoet ska godkännas av KNN. För att kunna godkännas ska hon antingen vara premierad/stamboksförd inom sin ras alternativt visas fram vid en KNN-kåring. Hon måste uppfylla färgbestämmelserna i KNN:s regler.
 • Hennes härstamning och visningsresultat skickas till KNN och Hestedata. Om stoet är DNA-typat så ska resultatet skickas in.
  Införande i Hestedata är avgiftsbelagt.